two_columns_left
client-header
RSS

Prestižní lékařská soutěž Discovery Award již zná své vítěze

16. 10. 2015
Discovery Awards 2014
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail

Praha, 16. října 2015 - Cenu Discovery Awards již počtvrté udělila společnost Novartis lékařským výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o neobyčejný přínos na poli výzkumu v medicíně a farmacii v roce 2014. Letos si cenu odneslo 5 mladých vědců. Hlavním cílem této výjimečné soutěže je podpořit slibné projekty mladých českých výzkumníků a ukázat, že naše zdravotnictví a farmacie má velký potenciál i ve světovém kontextu. 

Soutěž byla vyhlášena pro obor Biomedicína s důrazem na následující oblasti: Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy a základní výzkum v oblasti biomedicíny. O laureátech rozhoduje dvanáctičlenná porota v čele s prof. MUDr. Bohuslavem Melicharem, přednostou Onkologické Fakultní nemocnice Olomouc. Hlavními kritérii hodnocení byla originalita, aplikovatelnost, společenský přínos a ekonomický dopad výzkumu.  Mezi vítěze bylo rozděleno více než 200 tisíc korun.

Vítězové v kategorii Inovativní přístupy

Prvním oceněným v kategorii inovativní přístupy se stal doc. MUDr. Jan Václavík, PhD., z interní kliniky – kardiologické LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci s prací Spironolakton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze. Zvítězil díky inovativní studii, která může zlepšit léčbu pacientů s těžce léčitelným vysokým krevním tlakem.  Jen v ČR na arteriální hypertenzi neboli vysoký krevní tlak trpí 350 tisíc pacientů.

Dalším oceněným v kategorii inovativní přístupy se stal Ing. Jan Rusz, PhD., z Katedry teorie obvodů Fakulty elektrotechnické ČVUT a Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK v Praze. Jeho práce Využití akustické analýzy řeči v diferenciální diagnostice a studiu mechanismů neurodegenerativních onemocnění se zabývala výzkumem poruch hlasu a řeči u některých neurologických onemocnění, zejména Parkinsonovy nemoci a dalších neurodegenerativních onemocnění.

Vítězové v oblasti výzkumu biomedicíny

Za základní výzkum v oblasti biomedicíny si cenu přebral Mag. Jan Pěnčík z Ludwig Boltzmann Institutu pro výzkum rakoviny a Institutu klinické patologie Všeobecné nemocnice ve Vídni. Oceněný výzkum se zabývá rakovinou prostaty, která je nejčastěji diagnostikovanou formou rakoviny u mužů. Mag. Jan Pěnčík díky svým vědeckým poznatkům může lépe a včas diagnostikovat pacienty, kteří patří do vysoce rizikové skupiny s agresivní formou rakoviny, u kterých se velmi rychle vyvine rezistence na terapii.

Z oblasti výzkumu biomedicíny byla oceněná také MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Uspěla díky práci Dětská akutní lymfoblastová leukémie s přesmykem linie. V jejím výzkumu byl popsán nový subtyp dětské akutní leukemie, označený „lineage switching acute lymphoblastic leukaemia“. Tento subtyp se při diagnóze jeví jako klasická lymfoblastová leukemie, v průběhu počáteční fáze intenzívní léčby však dojde ke změně fenotypu do monocytoidní leukemii. Zásadní změny buněčné diferenciace odpovídající přeprogramování nezralých lymfoidních buněk do monocytární linie jsou vzácné. Objev přispívá k objasnění mechanismů umožňujících buňkám vykonat klíčová diferenciační rozhodnutí.

A poslední oceněnou v oblasti biomedicíny byla Mgr. Lenka Kyjacová, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV. Její výzkum se zabývá radioterapií v léčbě karcinomu prostaty a vlivem opakujících se dávek záření na buňky karcinomu prostaty. Radioterapie není vždy 100% úspěšnou metodou a v nezanedbatelném počtu případů se nádor vrací. V klinické studii se Mgr. Lenka Kyjacová zabývala vlivem opakujících se dávek záření na buňky karcinomu prostaty. Identifikovala a následně popsala dva typy radiorezistentních populací nádorových buněk, které byly schopny přežít i dávku používanou v klinické praxi. Hlavním zjištěním studie je, že v případě kombinace opakovaných dávek záření s blokátory faktorů podporujících přežití buněk, tyto rezistentní populace téměř nevznikají. 

client-info

Kontakt